تولید اکسیژن را شروع کنید

برای تولید اکسیژن یک مخروط کاج لازم دارید: ۱. به جنگل بروید و آن را پیدا کنید. ۲. آن را در گلدان قرار دهید به طوری که فقط قسمت کوچکی در زمین قرار بگیرد. ۳. هر روز کمی آب دهید. اگر آب زیاد باشد ، مخروط ممکن است پوسیده شود. ۴- بعد از مدتی ، […]