ترکیبی از دو گیاه کاکتوس و ساکولنت است که در گلدانی مانند اتومبیل کاشته شده است. هر دوی این گیاهان به لحاظ احتیاجات شبیه هم هستند. هر دو نیازمند نور فراوان(ترجیحا غیر مستقیم)، آب کم و رطوبت کم هستند.